سوالات مسابقه کتابخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

هر شخص و کدملی فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند

مدت زمان آزمون ۲۰ دقیقه می باشد

مهلت شرکت در مسابقه به اتمام رسید