• امروز : شنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد

۱۸شهریور
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ خطیب : آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

۱۱شهریور
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۱مرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴مرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

۲۴تیر
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۴ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۴ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۴ تیر ۱۴۰۱

۱۷تیر

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۷ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۷ تیر ۱۴۰۱

۱۰تیر
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۰ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۰ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۰ تیر ۱۴۰۱