• امروز : دوشنبه - ۱۷ مرداد - ۱۴۰۱

صوت نماز جمعه یزد

۱۴مرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

۲۴تیر
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۴ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۴ تیر ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۴ تیر ۱۴۰۱

۲۷خرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ امام جمعه یزد آیت الله محمدرضا ناصری

۲۰خرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

۱۳خرداد
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد 13 خرداد ۱۴۰۱

۲۴اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۹اردیبهشت
صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صوت خطبه های نماز جمعه یزد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱